U bent hier:

Studenteninspraak

Wat weet jij al over de studenteninspraak binnen het Erasmus MC? Ontdek het hier en kijk waar jij graag betrokken bij bent!

Welke studenteninspraak is er globaal binnen de opleiding Geneeskunde?

Elke opleiding in Nederland is het verplicht een Studentenraad en een opleidingscommissie te hebben. De Studentenraad en opleidingscommissie hebben een controlerende rol op de opleiding. Zij leveren formele inspraak. Dit betekent dat wanneer zij advies geven de opleiding, ofwel de opleiding verplicht is dit op te volgen, ofwel verplicht is hierop een formele reactie te geven. Lees hieronder meer over de Studentenraad en opleidingscommissie. 

Waar de Studentenraad en de Opleidingscommissie de plannen van de opleiding controleren, wil de opleiding graag ook de mening van studenten al meenemen tijdens het maken van de plannen. Om deze reden is er ook informele inspraak. Zo leveren de Jaarvertegenwoordigingen, de Co-Raad en de Commissarissen onderwijs input voor de opleiding al tijdens de maak van verscheidene plannen. Ook koppelen ze laagdrempelig terug wat er speelt onder studenten via o.a. onderwijsevaluaties en co-lunches.

De Commissarissen onderwijs zijn fulltime betrokken bij het onderwijs. Ze krijgen veel mee van wat er actueel speelt in de opleiding en onderhouden nauwe banden met het opleidingspersoneel en andere studentenvergetenwoordigingen in het Erasmus MC en in andere UMC's. Aangezien ze zowel veel vergaderen met studenten en opleidingspersoneel, zijn zij de perfecte overbrugging tussen beide groepen. Lees hieronder meer over de Commissarissen onderwijs of kijk op de aparte pagina over beide functies. 

De studenteninspraak via de MFVR in het kort

Commissaris onderwijs interne - Annabelle Brand
De Commissaris onderwijs interne richt zich op het onderwijs van de bachelor en de facilitaire zaken in het Onderwijscentrum. Samen met de JVT’s evalueert hij de thema’s en houdt hij contact met docenten en het OSC. Daarnaast neemt hij deel aan onderwijsvergaderingen waar hij de medische studenten vertegenwoordigt. Ook vertegenwoordigt hij de medische studenten bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum ErasmusArts 2030. Meer weten over de Commissaris onderwijs interne? Klik dan hier!

Commissaris onderwijs externe - Sem van Heteren
Waar de Commissaris onderwijs interne zich richt op de bachelor, houdt de Commissaris onderwijs externe zich bezig met de master Geneeskunde. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid binnen de opleiding en volgt zij de landelijke ontwikkelingen omtrent onderwijs op de voet. Verder staat zij in contact met verschillende onderwijspartijen binnen en buiten het Erasmus MC, om de studenten zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen bij onderwijsevaluaties en de ontwikkeling van het nieuwe curriculum ErasmusArts2030. Meer weten over de Commissaris onderwijs externe? Klik dan hier!

Jaarvertegenwoordiging
Jaarvertegenwoordigingen 12 en 3 (JVT’s) zijn hét aanspreekpunt voor problemen gerelateerd aan onderwijs in de bachelor. Elk jaar heeft zijn eigen JVT, bestaande uit acht studenten. De JVT is er om problemen te signaleren en samen met de Commissaris onderwijs interne een oplossing te zoeken. Daarnaast evalueert zij het onderwijs en gaat hierover in overleg met de themacoördinatoren. Jaarlijks organiseert de JVT ook een verbindende activiteit, waarbij men tevens kennis kan maken met de nieuwe JVT.

Co-Raad
De Co-Raad vertegenwoordigt alle studenten van de master geneeskunde. De Co-Raad bestaat uit zestien leden, inclusief de twee bestuursleden van de MFVR. Vanuit het MFVR bestuur zitten de Commissaris onderwijs externe en Assesor Externe in de Co-Raad. Samen organiseren zij jaarlijks meerdere Co-Cursus Avonden (CCA’s) en Co-Borrels. Daarnaast organiseert hij Co-Lunches, waarbij vertegenwoordigers uit de Co-Raad in gesprek gaan met coassistenten in verschillende ziekenhuizen om hun coschap te evalueren. Als hoogtepunt is er elk jaar een speciale Co-Avond, een complete avond vol workshops en netwerksessies met het oog op carrière. Klik hier om meer te kunnen lezen van de Co-Raad!

Medische OnderwijsRaad Erasmus MC
De Medische OnderwijsRaad Erasmus MC (MORE) is een zeswekelijkse vergadering waarin alle studentgroeperingen betrokken bij het onderwijs op het Erasmus MC bijeenkomen. Daarnaast sluiten ook de verschillende studieverenigingen aan, als ook landelijke partijen. Samen bediscussiëren zij overkoepelende onderwerpen die elke student op het Erasmus MC aangaan. Elke student is daarom welkom om bij een vergadering van de MORE aan te sluiten. Meer weten? Kijk dan vooral op onze MORE pagina!

Klankbord
Tijdens de klankbordvergaderingen kunnen verscheidene studentenpartijen problemen aankaarten met betrekking tot de faciliteiten op de faculteit. Hier zijn in het verleden zaken ter sprake gekomen zoals de kosten van het printen, fietsenstallingen en de openingstijden van de medische bibliotheek. Deze zaken worden besproken met het OSC. 

Studentengremia waarmee de MFVR nauw samenwerkt op onderwijsgebied

Studentenraad
De Studentenraad bestaat uit acht studenten die inspraak hebben op het niveau van de decaan. Zij controleren het beleid dat de decaan wil invoeren. Voorbeelden hiervan zijn de doelstellingen van de Raad van Bestuur en de Onderwijs en Examenregeling (OER). In de OER staan de verplichtingen van zowel de docenten als de studenten.

Opleidingscommissie
In deze commissie zitten twaalf leden: zes studenten en zes docenten. Samen controleren zij of afspraken gemaakt in de Onderwijs en Examenregeling (OER) worden nageleefd. Daarnaast toetsen zij constant de kwaliteit van de opleiding.

Universiteitsraad
De Universiteitsraad is een orgaan vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), welke overstijgend is voor alle Rotterdamse faculteiten. Zijn leden werken vanuit vier kernwaarden samen met het College van Bestuur en beleidsmakers. Deze zijn: oplossingsgericht, duurzaam, verantwoordelijk en visionair. Het doel van de Universiteitsraad is om de gemeenschap te vertegenwoordigen en een inspirerende en duurzame werk- en studieomgeving te creëren voor alle studenten op de EUR.

Interfacultair Medisch Studentenoverleg
Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is dé centrale Nederlandse medezeggenschapsorganisatie voor medische studenten. Elke zes weken vergaderen vertegenwoordigers van verschillende Universitair Medische Centra (UMC’s) samen, met als doel de kwaliteit van het medisch onderwijs in Nederland te bevorderen, de belangen van geneeskundestudenten in Nederland te behartigen en het signaleren en aanpakken van faculteit overstijgende problemen. Vanuit het Erasmus MC sluiten de Commissarissen onderwijs aan.
Bezoek ook eens de website.

De Geneeskundestudent
De Geneeskundestudent (DG) is de landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van ongeveer 15.000 geneeskundestudenten in Nederland. DG praat op landelijk niveau mee over onderwerpen die geneeskundestudenten aangaan en heeft goede contacten met verschillende partijen, zoals de KNMG, LAD, NFU en de overheid.
Meer informatie is te vinden op de website: De Geneeskundestudent

Ideeën voor of opmerkingen over het onderwijs

Heb jij een leuk ideë voor het onderwijs of klacht of opmerking over het onderwijs? Laat het je Jaarvertegenwoordiging, Studiegroepvertegenwoordiging, de Co-Raad of Commissarissen onderwijs weten! 

Lees hier meer over hoe jij betrokken raakt bij het onderwijs

Evenementen

 • Week van het Onderwijs

  nog bezig tot 20 juni

  Bekijken
 • MORE-onderwijsprijs

  20 juni 13:00 tot 16:00 uur

  Bekijken
 • BEEST-feest: Strandfeest

  21 juni 17:00 tot 23:00 uur

  Bekijken

Partners